$ 7 APPETIZERS

SHRIMP GYOZA
POUTINE
YAM FRIES (V)
TUNA STACK
AVOCADO BRUSCHETTA (V)
WILD MUSHROOM DIP (V) (GF)